شنبه 3 مهر 1400 _ 18 صفر 1443 _ 25 سپتامبر 2021
فارسی | English
  مدیر گروه معارف اسلامی
 

مدیر گروه آموزشی  معارف اسلامی

دکتر جبیب الله کاظم خانی 
برای آشنائی بیشتر از فعالیت های علمی پژوهشی لینک به سامانه علمی و پژوهشی