شنبه 16 فروردين 1399 _ 11 شعبان 1441 _ 4 آوریل 2020
فارسی | English
  امکانات آزمایشگاهی گروه علوم قرآن و حدیث
گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث فاقد امکانات آزمایشگاهی می باشد