يکشنبه 3 بهمن 1395 _ 24 ربيع الثاني 1438 _ 22 ژانویه 2017
فارسی | English
  برنامه هفتگی گروه های آموزشی

برنامه های کلاسی گروههای آموزشی دانشکده الهیاتگروه آموزشی معارف اسلامی

برنامه کلاسی گروه آموزشی معارف اسلامی در نیمسال اول 96-1395

دانلود


گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث


برنامه کلاسی رشته قرآن وحدیث در نیمسال دوم ( آذرشهر) 95-1394

دانلود

برنامه کلاسی رشته قرآن وحدیث در نیمسال دوم ( خطیب)  95-1394

دانلود

گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی

برنامه کلاسی رشته فقه و حقوق اسلامی در نیمسال دوم 95-1394

دانلود

برنامه کلاسی رشته حقوق اسلامی در نیمسال دوم  95-1394

دانلود

گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی

برنامه کلاسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی در نیمسال دوم ( آذرشهر) 95-1394

دانلود

برنامه کلاسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی در نیمسال دوم ( خطیب)

 95-1394

دانلودگروه آموزشی ادیان و عرفان

برنامه کلاسی رشته ادیان و عرفان در نیمسال دوم  95-1394

دانلودگروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن

برنامه کلاسی رشته تاریخ فرهنگ و تمدن در نیمسال دوم 95-1394

دانلود