شنبه 3 فروردين 1398 _ 16 رجب 1440 _ 23 مارس 2019
فارسی | English
  برنامه هفتگی گروه های آموزشی
 

برنامه های کلاسی گروههای آموزشی دانشکده الهیات

 

 

گروه آموزشی معارف اسلامی
 

برنامه کلاسی گروه آموزشی معارف اسلامی در نیمسال دوم 96-1395

دانلود

 

 

گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

 

برنامه کلاسی رشته قرآن وحدیث در نیمسال دوم ( آذرشهر) 95-1394

دانلود

برنامه کلاسی رشته قرآن وحدیث در نیمسال دوم ( خطیب)  95-1394

دانلود

گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی
 

برنامه کلاسی رشته فقه و حقوق اسلامی در نیمسال دوم 95-1394

دانلود

برنامه کلاسی رشته حقوق اسلامی در نیمسال دوم  95-1394

دانلود
گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی
 

برنامه کلاسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی در نیمسال دوم ( آذرشهر) 95-1394

دانلود

برنامه کلاسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی در نیمسال دوم ( خطیب)

 95-1394

دانلودگروه آموزشی ادیان و عرفان
 

برنامه کلاسی رشته ادیان و عرفان در نیمسال دوم  95-1394

دانلودگروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن
 

برنامه کلاسی رشته تاریخ فرهنگ و تمدن در نیمسال دوم 95-1394

دانلود