جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  معاونت دانشکده

     معاون دانشکده الهیات

    دکتر سید احمد حسینی                                                                      


شماره تماس:  34432762 041

شماره تماس داخلی : 2337

 

        پست الكترونيكي: ahmadhosseinee@azaruniv.ac.ir

     سوابق تحصيلي:

دكتراي فلسفه (گرایش مشاء)، دانشگاه تربيت مدرس، 1390

كارشناسي ارشد پيوسته الهيات (گرايش فلسفه و كلام)، دانشگاه امام صادق (ع)، 1385

ديپلم رياضي فيزيك، دبيرستان امام خميني (ره)، آمل 1378

     سوابق تحقيقاتي:

پايان نامه ها:

رساله دكتري: جوهر از ديدگاه ارسطو و ابن سينا، 1390

پايان نامه كارشناسي ارشد: نظام فلسفي حكمت متعاليه از منظر جامعه شناسي معرفت، 1385

  مقالات:

 

- مقايسه آموزه جوهر در دو كتاب مقولات و متافيزيك ارسطو، مجله علمي-پژوهشي معرفت فلسفي، شماره 23

 

 -  ذات گرایی ارسطویی-سینوی و ذات گرایی معاصر، مجله علمی-پژوهشی حکمت سینوی، شماره 43

 

 -  پارادوکس علم به جوهر در کتاب تعلیقات ابن سینا، مجله علمی-پژوهشی فلسفه و کلام (مقالات و بررسی ها)، شماره 2

 

-   تشابه یا تشکیک معنای وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن سینا در مسئله معنای وجود، مجله علمی-پژوهشی حکمت سینوی، دوره 15، شماره 46 (پاییز و زمستان 1390)، زمستان 1390، صفحه 112-129

 

 -  ابن سینا در غرب: جریان های ابن سیناپژوهی معاصر در غرب، سوره اندیشه، شماره 62 و 63، شهریور و مهر 1391

 

- تحلیل معناشناختی روایت ابن سینا از فهم متافیزیک ارسطو، حکمت سینوی، دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 90-79

 

- علم النفس از منظر ابن سینا و ابن مسکویه، مجله علمی-پژوهشی تاریخ فلسفه، شماره 18، پاییز 1393، صص 114-87

 

   -  روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن، حکمت سینوی، دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 23-5

 

نوآوریهای منطقی فارابی و نقش او در اشاعه و تحول منطق ارسطویی، مجله علمی پژوهشی خردنامه صدرا، تابستان 1394، سال 20، شماره 4، پیاپی 80، صص 38-25

 

     -  تقسیم بندی علوم از منظر اخوان الصفا و فارابی، مجله علمی پژوهشی تاریخ فلسفه، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 22، پاییز 1394، صص 108-8

 

          کنفرانس ها:

 

-          Being as a univocal concept in Avicenna with regard to the commentaries of Razi, Naraqi and Mulla Sadra, Scuola Normale, Pisa, Italy, Septmber, 2010

 

           -   استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در دانشگاه فرایبورگ آلمان

 

            راهنمایی و مشاوره پایان نامه:

  

-   ژیلا مقدمی، مقایسه نظریات ابن سینا وغزالی در تبیین نبوت واوصاف نبی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         خدیجه حریت، حدوث و قدم نفس از دیدگاه متکلمان مسلمان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         نادر سیفی، وحی و معجزه از مننر ابن رشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         مریم گماری، رابطه ی نفس و قوای آن از منظر ارسطو و ابن مسکویه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         مهدی امیری، تقسیم علوم از منظر ارسطو، اخوان الصفا، فارابی، ابن سینا، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         زینب حیدری، نفس از منظر ارسطو و اخوان الصفا، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         فریده تقی زاده، موضوع فلسفه اولی از ارسطو تا ابن سینا، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

              مشاوره:

-         زهرا ثوری، علیت از دیدگاه ابن سینا و ابن رشد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         رباب ملایی، بررسی تاریخی و محتوایی نظریه حدوث دهری میرداماد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         سمیه عباسی، حقیقت نفس از منظر سهروردی و فخررازی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         کبری رسولیان، بررسی غایت فعل اخلاقی از دیدگاه افلاطون و ارسطو و حکمت متعالیه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         معصومه صبور مقدم، تأثیر خیر المحض در اندیشۀ فلسفی  فیلسوفان مسلمان سده های نخست، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

-         نیر فیضی، تاثیر آموزه های ایران باستان در نفس شناسی سهروردی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان