سه شنبه 30 آبان 1396 _ 03 ربيع الأول 1439 _ 21 نوامبر 2017
فارسی | English
  ترم بندی و سرفصل دروس

سرفصل دروس و ترم بندی گروه های آموزشیگروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

برنامه هفت ترمه رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی

برنامه هفت ترمه رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی( جدید)

سرفصل دروس رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی
 

دانلود

دانلود

دانلود

 

برنامه چهار ترمه رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی ارشد

سرفصل دروس رشته علوم قرآن و حدیث دوره کارشناسی ارشد

 

دانلود

دانلود
گروه آموزشی فقه وحقوق اسلامی

برنامه هفت ترمه رشته فقه و حقوق اسلامی دوره کارشناسی

دانلود

برنامه هفت ترمه رشته حقوق اسلامی دوره کارشناسی

دانلود

برنامه چهار ترمه رشته فقه و حقوق اسلامی دوره کارشناسی ارشد

دانلود
گروه آموزشی ادیان و عرفان
 

برنامه هفت ترمه رشته ادیان و عرفان دوره کارشناسی

دانلود

برنامه چهار ترمه رشته ادیان و عرفان دوره کارشناسی ارشد

دانلود
گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 

برنامه هفت ترمه رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دوره کارشناسی

سرفصل دروس رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دوره کارشناسی

دانلود

دانلود

برنامه چهار ترمه رشته تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دوره

کارشناسی ارشد

دانلود

گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی
 

برنامه هفت ترمه رشته فلسفه و حکمت اسلامی اسلامی

دوره کارشناسی

دانلود

برنامه چهار ترمه رشته فلسفه و حکمت اسلامی دوره

کارشناسی ارشد

دانلود

برنامه دو ترمه رشته فلسفه و حکمت اسلامی دوره

دکتری

 
 
گروه آموزشی حقوق
 

برنامه هفت ترمه رشته حقوق

سرفصل دروس رشته حقوق

دانلود

دانلود

برنامه چهار ترمه رشته حقوق دوره کارشناسی ارشد

دانلود