شنبه 3 مهر 1400 _ 18 صفر 1443 _ 25 سپتامبر 2021
فارسی | English
  مدیر گروه قرآن و حدیث
 

مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

دکتر سیفعلی زاهدی فر

شماره تماس :
شماره مخابرات دانشگاه   34437500-041
شماره تلفن داخلی   2326

 
برای آشنائی بیشتر از فعالیت های علمی پژوهشی لینک به سامانه علمی و پژوهشی