دوشنبه 2 مهر 1397 _ 14 محرم 1440 _ 24 سپتامبر 2018
فارسی | English
  برنامه کلاسی و امتحانی گروه های آموزشی
 
 

برنامه امتحانی و هفتگی کلی
دانشکده الهیات

نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397

 


 
 

رشته ادیان وعرفان

رشته فقه و حقوق اسلامی

رشته تاریخ و تمدن اسلامی

رشته فلسفه و حکمت اسلامی

رشته علوم قرآن و حدیث