شنبه 5 مهر 1399 _ 09 صفر 1442 _ 26 سپتامبر 2020
فارسی | English
  مدیر گروه قرآن و حدیث
 

مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

دکتر رقیه صادقی نیری

شماره تماس :
شماره مخابرات دانشگاه   34437500-041
شماره تلفن داخلی   2326

 
برای آشنائی بیشتر از فعالیت های علمی پژوهشی لینک به سامانه علمی و پژوهشی